به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

چرا باید از تجمع سی و یک مرداد،حمایت کرد.

نویسنده: محمد حسن پوره

چند سالی است اگر نگویم همه،اما درصد زیادی از ما بخصوص قشر فرهنگی ،از چندموضوع فقر ،فرق،وعده های دروغگو ،زیاد نالیده ایم.بخشی با حضور فراخوان ها تجمعی ،حرف و.عمل را به منصه ظهور رسانده ایم ،بخشی در  فضای مجازی شیرانی غرنده شده ایم .
اما فراخوان سی و یک مرداد.از جنس دیگری است .

 

مهم نیست فراخوان دهندگان چه کسانی هستند ،هر کسانی باشند دردشان درد ما است و به فراخوانشان لبیک میگوییم .اهمیت و ارزش این فراخوان بعد زمانی آن است.
در وهله اول ،تقارن تجمع سی و یک مرداد،با معرفی وزیر پیشنهادی نکته با اهمیت این تجمع است .معرفی شخصی با پیشینه مشخص یا شخصیت پینوکیویی دهن کجی آشکار دولت و حاکمیت به خواسته های فرهنگیان  و بی توجهی محض به آموزش و پرورش و تاسف بارتر در اولویت نبودن آموزش و پرورش در نظام سیاسی و اداری و مالی کشور است .
هرچند در تحلیل های مختلف شنیده ومی شنویم که رئیس جمهور در انتخاب تعدادی از وزرا از اختیارات تام برخوردار نیست و این توجیه و بهانه ای بیش نیست ،اگر این تحلیل واقع بینانه باشد ،پس باید گفت حاکمیت ،به آموزش و.پرورش به اولویت اول ،دوم .......دهم هم وقعی نمی نهد.

 

در وهله دوم ،معرفی شخصی چون ابطحی بعنوان وزیر آموزش و.پرورش کابینه دوازدهم ،چنان وقیحانه است که آشکار ارسال این پیام به فرهنگیان است ،که دولت توجه خاصی به این دستگاه ندارد ،آنهم شخصی با پیشینه مضمون به مشارکت در بزرگترین فساد مالی (بخوانید دزدی)در زنجیره فسادهای سریالی .
از سیاست های کثیف وزیر پیشنهادی زمانی را همه بیاد داریم ،بخشنامه توزیع خودروهای لیزینگی با مبالغ بالا صد الی سیصد میلیونی و اقساط یک میلیون  الی دو میلیون تومانی،کدام معلم قادر به دادن این اقساط بود،غیر از این بود که شخص وزیر پیشنهادی ،زمینه را برای فساد و چپاول از جیب قشری فراهم کرد که از فرق و فقر سالهاست ناله سر میدهند .

 

وهله سوم سی و یک مرداد،بازنشسته و شاغل ندارد .فراخوانی است برای فریاد اعتراض ،برای همراهی با کسانی که اینه آینده ما هستند ،فریاد به همان بی تفاوتی فسیل شده دولتها،که می آیند و میروند با وعده هایی دروغ ،با مکر و ریا .
فریاد اعتراض به شرایط سخت زندگی چه شاغل چه بازنشسته ،فریاد اعتراض به معرفی شخصی با پیشینه روشن بعنوان وزیر ،
سی و یک مرداد،روز حضور ،من ،تو و ما است ،روز حضور همان همکاری است تا کنون منتقد مجازی بود و اینک فرصت تبدیل منتقد مجازی به دنیای واقعی است ،روز مبرا شدن کسانی است که متهم هستند به شیران مجازی .
ما می آییم ،با شعار مطالبه،نان ،حق .ما می آییم ،چون قانون این حق را داده می آییم چون حق دادنی نیست ،گرفتنی است .
سی ویک مرداد،نه به وزیر پیشنهادی،نه به تبعیض،نه به فرق و فقر ،نه به کالایی شدن آموزش،نه به طبقاتی شدن آموزش ،نه به نارساییهای آموزش و در یک کلام ،
نه به وعده و وعید های دروغ.
همه میاییم
محمد حسن پوره
معلم مزد بگیر