به سايت اتحاديه آزاد کارگران ایران خوش آمديد

یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک‌ معنی دارد: یا مرگ یا زندگی

نویسنده: شاپور احساني راد

دو روز است که کارگران اراک در میدان جنگ هستند این جنگ‌ در سوریه نیست جنگ‌‌ در خیانهای و جاده های اراک‌‌ است در مقابل کارحانه و در دل کارخانه های اراک‌ است، این یورش وحشیانه به کارگران اراک و دستگیری، تحت تعقیب قراردادن و بازداشتهای رهبران و فعالین صنفی  ، تعرض به زندانیان مدنی و اجتماعی برای ما زحمتکشان یک معنا بیشتر ندارد و این پیام این است نه تنها وقعی به  مطالبات و خواسته های شما به معیشت و منزلت شما نخواهیم گذشت بلکه سرکوب وحشیانه و عریان در دستور ماست و پلیس های حافظ منافع زالوهای مفتخور با ماشین های مجهز سرکوب جاده و خیابان را بر کارگران بستند و چهره زشت و هار سرمایه داری را با ضرب و شتم و کتک زدن و شکستن سر و دست و پای کارگران زحمتکش بار دیگر اما این بار بسیار وقیح تر به نمایش گذاشتند ، انها امده بودند که این ماشین های زرهی سرکوب‌ را به رخ کارگران هپکو بکشند و انها را بترسانند اما نمی دانستند که کارگران هپکو چنان ماشین الات غول پیکر راه سازی تولید می کنند که‌ این ماشین های سرکوب در دیدگاه انها بسی مسخره،حقیر و کوچک  هستند  


و‌ اینگونه‌ است که کارگران قهرمان اراک به این غارتگران، اختلاسگران و صاحبان صنایع و بانکها و به نمایندگان سیاسی انها درس دادند  که دیگر تاریخ مصرف این پیام بسر امده است و انها باید بدانند در شعله اتش خشم کارگران سوزانده خواهند شد، 
امادگی و مقاومت کارگران اراک روشن ساخت. کارگران ایران در این جنگ نابرابر بازنده نخواهند بود، کارگرانی که ماهها ست حقوق نگرفتند دهها دفعه اعتصاب و تجمع و اعتراض کردند به همه مراجع مربوطه و اداری، مذهبی و سیاسی شکایت بردند اما اخر و عاقبت با ان همه وعده و وعید دیدند که دزدان و غارتگران بیشتر می خورند و می برند اما سهم انها از زندگی، بیکاری و گرسنگی است و وقتی فریادشان از این همه ستم بلند شد سهم شان شد پلیس  ضد اغتشاش ، باتوم، گاز اشک اور و یورش وحشیانه به کارخانه،
اما این پلیس نیز تا چه موقع خواهد توانست در مقابل خواسته های حق طلبانه دستمزد کارگران ایستادگی کند
در حالیکه میدانند دزدان و غارتگران چه کسانی هستند و زحمتکشانی که با عرق جبین خود کار و تولید می کنند چه می خواهند، 
انها خواهند دانست که چه کسی دزد و چه کسی صاحب خانه است 

امروز کارگران ایران دیگر حاضر نیستند بیش از این اینهمه ذلت و خفت را تحمل کنند و تجمعات و اعتصابات و اعتراض های بیشمار انها دال بر این است که تهاجم علیه سرمایه داری متعفن و پوسیده را شروع کرده اند، ما کارگران ایران هرگز این بی حرمتی را فراموش نخواهیم کرد و در مقابل این تهاجم عریان و وحشیانه، مقابله خواهیم کرد و به اساس و بنیاد ساختارهای سرمایه تعرض خواهیم کرد
اری ، اکنون این کارگران هستند با مقاومت و دفاع  از شرف و حیثیت و نان خود بزودی پلیس را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهند کرد
فریاد و مقاومت کارگران اراک که نمی خواهند زیر بار ستم زندگی کنند اکنون سرلوحه مبارزات رو به اعتلای کارگران ایران است
کارگرانی که دستمزدهای معوقه خود را می خواهند، کار و امنیت و اسایش می خواهند، معیشت و منزلت می خواهند
کارگرانی که یک زندگی انسانی را حق خود میداند و دیگر نه تنها ذره ایی از حق خود کوتاه نخواهند امد بلکه حق خود را با زور از گلوی چپاولگران سرمایه دار بیرون خواهد کشید
کارگران هپکو و اذراب اراک قهرمانان طبقه کارگر ایران هستند و انها میدانند که بزودی همه کارگران ایران دست در دست انها خواهند گذاشت و برای همیشه طومار سرکوب پنهان و اشکار سرمایه داری را درهم خواهند پیچید.